طراحی سایت اصفهان ویزیت

انتخاب رنگ یکی از مهمترین نکته های هویت بصری بخشیدن به یک مجموعه می باشد در این سایت استفاده از رنگهای سرمه ایی و فیروزه ایی که رنگهای کاشیکاریها و نماد اصفهان می باشند بهترین انتخاب بوده و استفاده از فضاهای سفید برای هماهنگی بهتر بین اجزاء مختلف سایت ذکاوت طراح را به خوبی نمایان می کند.

طراحی سایت اصفهان ویزیت در اصفهان توسط تیم طراحی سایت اصفهان انجام شد

طراحی سایت در اصفهان